banner324

banner307

banner319

banner328

Malumun ilanı! Tarım ve Hayvancılığın Başkentiyiz!

Balıkesir'in tarım ve hayvancılık rakamları açıklandı. Et ile süt yanında sebze ve zeytin ürünlerinde ülkenin lokomotif illerinin başında gelen Balıkesir, "Tarımın Başkenti" ünvanını anasının ak sütü gibi hak ediyor. İşte Balıkesir'in tarım ve hayvancılık rakamları.

EKONOMİ 12.05.2020, 17:40 13.05.2020, 14:44
Malumun ilanı! Tarım ve Hayvancılığın Başkentiyiz!

Tarım ve Hayvancılık Yatırımcılarında Doğru Adres Balıkesir

Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarımsal ürün Balıkesir'in geniş ve verimli topraklarında yetiştirilmekte olup il tarıma dayalı sanayi yatırımları için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Tarımsal Üretimde Öncü İl

Balıkesir, çok çeşitli meyve ve sebzenin yetişmesi için elverişli iklim ve toprak yapısına sahiptir.

Balıkesir, sahip olduğu ekolojik özellikleri itibari ile çok çeşitli meyve ve sebzenin yetiştiği bir ildir. Balıkesir'de meyve ve sebze üretimi için kullanılan tarım alanlarının toplam tarım alanları içinde aldığı pay Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Organik tarım faaliyetleri için elverişli koşullar sunan, organik tarım uygulamaları her geçen gün yaygınlaşan Balıkesir; yakın gelecekte ülkemizin organik tarım üssü olma yolunda ilerlemektedir.

Balıkesir'de hayvancılık sektörü açısından önemli bir maliyet olan yem maddeleri üretimi kapsamında; yulaf (yeşil ot), sorgum (yeşil ot), yem bezelyesi, adi fiğ (yeşil ot), italyan çimi (yeşil ot), yem şalgamı ve tritikale (yeşil ot) gibi yem bitkileri yetiştirilmektedir.

Balıkesir, birçok sebze ve meyve çeşidi üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor. Balıkesir, tahıl ve bakliyat üretiminde de önemli bir konuma sahiptir.

Ka­ra, ha­va, de­niz ve de­mir­yo­lu ula­şı­mın­da Tür­ki­ye'nin önem­li kav­şak nok­ta­ların­dan bi­ri ko­nu­mu­na yük­se­len Ba­lı­ke­sir'in eko­no­mi­si; ta­rım, hayvancılık, tu­rizm, sa­na­yi, or­man­cı­lık ve ma­ki­ne üre­ti­mi­ne da­ya­nı­yor.

Ve­rim­li top­rak­la­ra, zen­gin akar­su kay­nak­la­rı­na sa­hip olan Ba­lı­ke­sir ve çev­re­sin­de ne­re­dey­se her tür­lü ta­rım ürü­nü ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ya­pı­lı­yor. Kı­yı­lar­da da­ha çok zey­tin, na­renci­ye, in­cir, pa­muk, el­ma, ar­mut, ay­va ve üzüm ye­ti­şir­ken, iç kı­sım­lar­da ta­hıl, bak­la­gil­ler, pan­car, tü­tün, ay­çi­çe­ği, su­sam, pi­rinç, her çe­şit mey­ve ve seb­ze ta­rı­mı ya­pı­lı­yor. Baş­ta ge­len ta­rım ürün­le­ri; buğ­day, ar­pa, mı­sır ve yu­laf olan Ba­lı­ke­sir'de Tür­ki­ye'nin en ge­niş zey­tin­likle­ri bu­lu­nu­yor.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de el­de edi­len zey­ti­nin üç­te bi­ri bu il­de ye­tiş­ti­ri­li­yor. Ba­lı­ke­sir eko­no­mi­si­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­nan hay­van­cı­lık son yıllarda yapılan desteklerle daha da ilerlemiştir. Böl­ge­de ko­yun, ke­çi ve sı­ğır bes­le­ni­yor.

Bu­gün hay­van­cı­lı­ğın gel­di­ği nok­ta­da Ba­lı­ke­sir et ve süt ürün­le­ri iş­le­yen çok sa­yıda mo­dern te­sis­le dik­kat çe­ki­yor. Özel­lik­le süt ürün­le­ri üre­ti­mi ya­pan çok sa­yı­da kü­çük öl­çek­li iş­let­me­yi de unut­ma­mak ge­re­ki­yor. Ba­lı­ke­sir mo­dern ta­vuk­çu­luk açı­sın­dan da ol­duk­ça ile­ri bir dü­ze­yi ya­ka­la­mış gö­rü­nüyor.

Ba­lı­ke­sir'de­ki et ve yu­mur­ta ta­vuk­çu­lu­ğu bü­yük­lük ve üre­tim ka­pa­si­te­si açı­sın­dan hay­li önem­li bir ye­re sa­hip. İl­de ay­rı­ca gi­de­rek ge­li­şen arı­cı­lık ve ile­ri dü­zey­de ba­lık­çı­lık­tan söz et­mek ge­re­ki­yor. Her iki­si de il eko­no­mi­si­ne ha­tı­rı sa­yı­lır oran­da kat­kı sağ­lı­yor.

Balıkesir'de tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Yem Bitkileri ve Yeşil Ot Üretiminde; Buğday (Yeşil ot), Çavdar (Yeşil ot) Türkiye'de 1.  Sırada, Mısır (Hasıl), Bakla (Hayvan yemi), Fiğ (Macar) (Yeşil ot), Yulaf (Yeşil ot) Türkiye’de 2.  Sırada, Mısır (Hasıl), Bakla (Hayvan yemi), Fiğ (Macar) (Yeşil ot), Yulaf (Yeşil ot) Türkiye’de 3.  Sırada, Tritikale (Yeşil ot), İtalyan Çimi Türkiye’de 4. Sırada, Arpa (Yeşil ot), Fiğ (Adi) (Dane) Türkiye’de 6. Sırada yer almaktadır.

Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünlerde; Bakla (Yemeklik),  Türkiye'de 2. Sırada Çeltik Türkiye’de 3. Sırada Bezelye (Kuru), Börülce (Kuru) ,Çavdar (Dane),  Türkiye’de 4. Sırada Kolza (Kanola),Mürdümük (Dane) Türkiye’de 7. Sırada yer almaktadır.

Sebze Ürünlerinde; Bamya 1. Sırada Dereotu, Maydanoz ve Kuşkonmaz Türkiye’de 2. Sırada Sarımsak (Taze), Biber (Çarliston),  Patlıcan Türkiye’de  3. Sırada Bakla (Taze), Turp (Beyaz), Domates (Salçalık), Hıyar (Turşuluk) Türkiye'de 4. Sırada Börülce (Taze), Kereviz (Kök), Pırasa, Turp (Bayır),Kırmızı Pancar, Roka Türkiye'de 5. Sırada yer almaktadır.

Meyve İçecek ve Baharat Bitkilerinde; Süpürge Otu Türkiye'de 1. Sırada, Zeytin (Yağlık) Türkiye’de 3. Sırada, Zeytin (Sofralık) Türkiye'de 4. Sırada yer almaktadır.

Çiçek Soğanları; Çiçek Soğanları üretiminde Türkiye'de 4. Sırada yer almaktadır.

Büyükbaş Hayvanlarda; Sığır (Kültür) hayvan sayısı ve süt üretiminde Türkiye'de 3. Sırada, Büyükbaş süt üretiminde ve Toplam süt üretiminde Türkiye'de 5. Sırada, Manda sütü üretiminde Türkiye'de 6. Sırada yer almaktadır.

Küçükbaş Hayvanlarda; Koyun (Merinos) hayvan sayısı ve süt üretiminde Türkiye'de 3.  Sırada, Yapağı (Merinos) Üretiminde Türkiye'de 4.  Sırada yer almaktadır.

Kümes Hayvanlarında; Ördek sayısında Türkiye'de  1. Sırada, Et Tavuğu sayısında, Türkiye'de 3. Sırada, Hindi sayısında Türkiye'de 5. Sırada, Yumurta Tavuğu sayısında Türkiye'de 6. Sırada yer almaktadır.

Arıcılık; Bal Üretiminde Türkiye'de 7.  Sırada, Bal Kovanı sayısında Türkiye'de 10. Sırada yer almaktadır.

BALIKESİR İLİ ARAZİ VARLIĞI

Balıkesir yüzölçümü; (Göller dahil) 1.447.300 hektar olup, bunun 387.975 hektarı tarım alanı, 81.915 hektarı çayır mera alanı, 649.116 hektarı orman alanı ve 328.294 hektarı tarım dışı arazi olarak kullanılmaktadır.

TARIM ARAZİSİ DAĞILIMI

İlimiz tarım arazileri içerinde en geniş alanı 246.785 hektar ile tarla alanları oluşturmakta olup,  bunu 83.050 hektar ile zeytinlik alanlar takip etmektedir.

TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ

İlimizde yetiştirilen ve ekonomik öneme sahip Tarla Bitkilerinin başında (üretime göre), 1.643.418 ton üretim ile Slajlık Mısır gelmektedir. Bunu; 271.595 ton ile Buğday (Diğer), 118.620 ton ile Çeltik, 39.248 ton ile Arpa (Diğer) ve 27.752 ton üretim ile Çavdar (Dane) izlemektedir.

SEBZE ÜRETİMİ

İlimizde yetiştirilen ve ekonomik önem arz eden sebzelerin başında 444.595 ton üretim ile Domates, 73.731 ton üretim ile Karpuz, 73.427 ton üretim ile Biber, (Dolmalık-Salçalık-Sivri) 70.495 ton üretim ile Kavun ve 48.819 ton üretim ile Patlıcan gelmektedir.

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ

İlimizde Yem Bitkileri Üretiminde Silajlık Mısır 317.690 dekar alan ve 1.643.418 ton üretimle 1’inci sırada yer almaktadır. Silajlık Mısırda dekara ortalama verim 5.173 kg.’dır. Ekiliş olarak bunu; Yulaf (Yeşil Ot), Buğday (Yeşil Ot), Fiğ(Yeşil Ot) ve Yonca (Yeşil Ot) üretimi izlemektedir.

MEYVECİLİK ÜRETİMİ

İlimiz ekonomisinde Zeytin ve Zeytinyağı önemli bir yere sahiptir. İlimizde 830.497 dekar alanda 163.132 ton zeytin üretimi yapılmaktadır. Bunu; 12.553 ton üretim ile üzüm, 10.812 ton üretim ile elma, 7.789 ton üretim ile mandalina ve 5.423 ton üretim ile şeftali takip etmektedir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI

İlimizde 536.855 adet Büyükbaş (Sığır Kültür, Sığır Kültür Melezi, Sığır Yerli) ve 6.369 adet Manda varlığı mevcuttur.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI

İlimizde toplam 1.283.958 adet Küçük Baş hayvan varlığı bulunmakta olup, bunun 1.112.323 başı Koyun (Koyun-Yerli ve Koyun-Merinos) dur. 171.635 ‘i ise Kıl keçisidir.

KÜMES HAYVANCILIĞI ( KANATLI ÜRETİMİ)

Tek dönemde 25.761.143 adet Broiler üretimi yapılmış olup, ortalama 5 dönemlik broiler üretimi yapılmaktadır. İlimizde 6.573.494 adet Yumurtacı Tavuk, 152.698 adet Hindi üretimi yapılmaktadır.

Kanatlı Broiler yetiştiriciliği sözleşmeli üretim sistemine göre yapılmakta olup, ilimizde entegre üretim tesisleri bulunmaktadır.

HAYVANSAL ÜRETİM

İlimiz genelinde 724.489 ton Süt, 338.757 ton Tavuk Eti, 48.693 ton kırmızı et, 2.480 ton Bal, 972.818.000 adet Yumurta üretilmiştir.

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
BALIKESİR'DE BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
BALIKESİR'DE BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Namaz Vakti 18 Ekim 2021
İmsak 05:43
Güneş 07:05
Öğle 13:01
İkindi 16:12
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@