banner275

banner283

banner274

banner282

Malumun ilanı! Tarım ve Hayvancılığın Başkentiyiz!

Balıkesir'in tarım ve hayvancılık rakamları açıklandı. Et ile süt yanında sebze ve zeytin ürünlerinde ülkenin lokomotif illerinin başında gelen Balıkesir, "Tarımın Başkenti" ünvanını anasının ak sütü gibi hak ediyor. İşte Balıkesir'in tarım ve hayvancılık rakamları.

EKONOMİ 12.05.2020, 17:40 13.05.2020, 14:44
Malumun ilanı! Tarım ve Hayvancılığın Başkentiyiz!

Tarım ve Hayvancılık Yatırımcılarında Doğru Adres Balıkesir

Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarımsal ürün Balıkesir'in geniş ve verimli topraklarında yetiştirilmekte olup il tarıma dayalı sanayi yatırımları için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Tarımsal Üretimde Öncü İl

Balıkesir, çok çeşitli meyve ve sebzenin yetişmesi için elverişli iklim ve toprak yapısına sahiptir.

Balıkesir, sahip olduğu ekolojik özellikleri itibari ile çok çeşitli meyve ve sebzenin yetiştiği bir ildir. Balıkesir'de meyve ve sebze üretimi için kullanılan tarım alanlarının toplam tarım alanları içinde aldığı pay Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Organik tarım faaliyetleri için elverişli koşullar sunan, organik tarım uygulamaları her geçen gün yaygınlaşan Balıkesir; yakın gelecekte ülkemizin organik tarım üssü olma yolunda ilerlemektedir.

Balıkesir'de hayvancılık sektörü açısından önemli bir maliyet olan yem maddeleri üretimi kapsamında; yulaf (yeşil ot), sorgum (yeşil ot), yem bezelyesi, adi fiğ (yeşil ot), italyan çimi (yeşil ot), yem şalgamı ve tritikale (yeşil ot) gibi yem bitkileri yetiştirilmektedir.

Balıkesir, birçok sebze ve meyve çeşidi üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor. Balıkesir, tahıl ve bakliyat üretiminde de önemli bir konuma sahiptir.

Ka­ra, ha­va, de­niz ve de­mir­yo­lu ula­şı­mın­da Tür­ki­ye'nin önem­li kav­şak nok­ta­ların­dan bi­ri ko­nu­mu­na yük­se­len Ba­lı­ke­sir'in eko­no­mi­si; ta­rım, hayvancılık, tu­rizm, sa­na­yi, or­man­cı­lık ve ma­ki­ne üre­ti­mi­ne da­ya­nı­yor.

Ve­rim­li top­rak­la­ra, zen­gin akar­su kay­nak­la­rı­na sa­hip olan Ba­lı­ke­sir ve çev­re­sin­de ne­re­dey­se her tür­lü ta­rım ürü­nü ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ya­pı­lı­yor. Kı­yı­lar­da da­ha çok zey­tin, na­renci­ye, in­cir, pa­muk, el­ma, ar­mut, ay­va ve üzüm ye­ti­şir­ken, iç kı­sım­lar­da ta­hıl, bak­la­gil­ler, pan­car, tü­tün, ay­çi­çe­ği, su­sam, pi­rinç, her çe­şit mey­ve ve seb­ze ta­rı­mı ya­pı­lı­yor. Baş­ta ge­len ta­rım ürün­le­ri; buğ­day, ar­pa, mı­sır ve yu­laf olan Ba­lı­ke­sir'de Tür­ki­ye'nin en ge­niş zey­tin­likle­ri bu­lu­nu­yor.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de el­de edi­len zey­ti­nin üç­te bi­ri bu il­de ye­tiş­ti­ri­li­yor. Ba­lı­ke­sir eko­no­mi­si­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­nan hay­van­cı­lık son yıllarda yapılan desteklerle daha da ilerlemiştir. Böl­ge­de ko­yun, ke­çi ve sı­ğır bes­le­ni­yor.

Bu­gün hay­van­cı­lı­ğın gel­di­ği nok­ta­da Ba­lı­ke­sir et ve süt ürün­le­ri iş­le­yen çok sa­yıda mo­dern te­sis­le dik­kat çe­ki­yor. Özel­lik­le süt ürün­le­ri üre­ti­mi ya­pan çok sa­yı­da kü­çük öl­çek­li iş­let­me­yi de unut­ma­mak ge­re­ki­yor. Ba­lı­ke­sir mo­dern ta­vuk­çu­luk açı­sın­dan da ol­duk­ça ile­ri bir dü­ze­yi ya­ka­la­mış gö­rü­nüyor.

Ba­lı­ke­sir'de­ki et ve yu­mur­ta ta­vuk­çu­lu­ğu bü­yük­lük ve üre­tim ka­pa­si­te­si açı­sın­dan hay­li önem­li bir ye­re sa­hip. İl­de ay­rı­ca gi­de­rek ge­li­şen arı­cı­lık ve ile­ri dü­zey­de ba­lık­çı­lık­tan söz et­mek ge­re­ki­yor. Her iki­si de il eko­no­mi­si­ne ha­tı­rı sa­yı­lır oran­da kat­kı sağ­lı­yor.

Balıkesir'de tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Yem Bitkileri ve Yeşil Ot Üretiminde; Buğday (Yeşil ot), Çavdar (Yeşil ot) Türkiye'de 1.  Sırada, Mısır (Hasıl), Bakla (Hayvan yemi), Fiğ (Macar) (Yeşil ot), Yulaf (Yeşil ot) Türkiye’de 2.  Sırada, Mısır (Hasıl), Bakla (Hayvan yemi), Fiğ (Macar) (Yeşil ot), Yulaf (Yeşil ot) Türkiye’de 3.  Sırada, Tritikale (Yeşil ot), İtalyan Çimi Türkiye’de 4. Sırada, Arpa (Yeşil ot), Fiğ (Adi) (Dane) Türkiye’de 6. Sırada yer almaktadır.

Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünlerde; Bakla (Yemeklik),  Türkiye'de 2. Sırada Çeltik Türkiye’de 3. Sırada Bezelye (Kuru), Börülce (Kuru) ,Çavdar (Dane),  Türkiye’de 4. Sırada Kolza (Kanola),Mürdümük (Dane) Türkiye’de 7. Sırada yer almaktadır.

Sebze Ürünlerinde; Bamya 1. Sırada Dereotu, Maydanoz ve Kuşkonmaz Türkiye’de 2. Sırada Sarımsak (Taze), Biber (Çarliston),  Patlıcan Türkiye’de  3. Sırada Bakla (Taze), Turp (Beyaz), Domates (Salçalık), Hıyar (Turşuluk) Türkiye'de 4. Sırada Börülce (Taze), Kereviz (Kök), Pırasa, Turp (Bayır),Kırmızı Pancar, Roka Türkiye'de 5. Sırada yer almaktadır.

Meyve İçecek ve Baharat Bitkilerinde; Süpürge Otu Türkiye'de 1. Sırada, Zeytin (Yağlık) Türkiye’de 3. Sırada, Zeytin (Sofralık) Türkiye'de 4. Sırada yer almaktadır.

Çiçek Soğanları; Çiçek Soğanları üretiminde Türkiye'de 4. Sırada yer almaktadır.

Büyükbaş Hayvanlarda; Sığır (Kültür) hayvan sayısı ve süt üretiminde Türkiye'de 3. Sırada, Büyükbaş süt üretiminde ve Toplam süt üretiminde Türkiye'de 5. Sırada, Manda sütü üretiminde Türkiye'de 6. Sırada yer almaktadır.

Küçükbaş Hayvanlarda; Koyun (Merinos) hayvan sayısı ve süt üretiminde Türkiye'de 3.  Sırada, Yapağı (Merinos) Üretiminde Türkiye'de 4.  Sırada yer almaktadır.

Kümes Hayvanlarında; Ördek sayısında Türkiye'de  1. Sırada, Et Tavuğu sayısında, Türkiye'de 3. Sırada, Hindi sayısında Türkiye'de 5. Sırada, Yumurta Tavuğu sayısında Türkiye'de 6. Sırada yer almaktadır.

Arıcılık; Bal Üretiminde Türkiye'de 7.  Sırada, Bal Kovanı sayısında Türkiye'de 10. Sırada yer almaktadır.

BALIKESİR İLİ ARAZİ VARLIĞI

Balıkesir yüzölçümü; (Göller dahil) 1.447.300 hektar olup, bunun 387.975 hektarı tarım alanı, 81.915 hektarı çayır mera alanı, 649.116 hektarı orman alanı ve 328.294 hektarı tarım dışı arazi olarak kullanılmaktadır.

TARIM ARAZİSİ DAĞILIMI

İlimiz tarım arazileri içerinde en geniş alanı 246.785 hektar ile tarla alanları oluşturmakta olup,  bunu 83.050 hektar ile zeytinlik alanlar takip etmektedir.

TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ

İlimizde yetiştirilen ve ekonomik öneme sahip Tarla Bitkilerinin başında (üretime göre), 1.643.418 ton üretim ile Slajlık Mısır gelmektedir. Bunu; 271.595 ton ile Buğday (Diğer), 118.620 ton ile Çeltik, 39.248 ton ile Arpa (Diğer) ve 27.752 ton üretim ile Çavdar (Dane) izlemektedir.

SEBZE ÜRETİMİ

İlimizde yetiştirilen ve ekonomik önem arz eden sebzelerin başında 444.595 ton üretim ile Domates, 73.731 ton üretim ile Karpuz, 73.427 ton üretim ile Biber, (Dolmalık-Salçalık-Sivri) 70.495 ton üretim ile Kavun ve 48.819 ton üretim ile Patlıcan gelmektedir.

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ

İlimizde Yem Bitkileri Üretiminde Silajlık Mısır 317.690 dekar alan ve 1.643.418 ton üretimle 1’inci sırada yer almaktadır. Silajlık Mısırda dekara ortalama verim 5.173 kg.’dır. Ekiliş olarak bunu; Yulaf (Yeşil Ot), Buğday (Yeşil Ot), Fiğ(Yeşil Ot) ve Yonca (Yeşil Ot) üretimi izlemektedir.

MEYVECİLİK ÜRETİMİ

İlimiz ekonomisinde Zeytin ve Zeytinyağı önemli bir yere sahiptir. İlimizde 830.497 dekar alanda 163.132 ton zeytin üretimi yapılmaktadır. Bunu; 12.553 ton üretim ile üzüm, 10.812 ton üretim ile elma, 7.789 ton üretim ile mandalina ve 5.423 ton üretim ile şeftali takip etmektedir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI

İlimizde 536.855 adet Büyükbaş (Sığır Kültür, Sığır Kültür Melezi, Sığır Yerli) ve 6.369 adet Manda varlığı mevcuttur.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI

İlimizde toplam 1.283.958 adet Küçük Baş hayvan varlığı bulunmakta olup, bunun 1.112.323 başı Koyun (Koyun-Yerli ve Koyun-Merinos) dur. 171.635 ‘i ise Kıl keçisidir.

KÜMES HAYVANCILIĞI ( KANATLI ÜRETİMİ)

Tek dönemde 25.761.143 adet Broiler üretimi yapılmış olup, ortalama 5 dönemlik broiler üretimi yapılmaktadır. İlimizde 6.573.494 adet Yumurtacı Tavuk, 152.698 adet Hindi üretimi yapılmaktadır.

Kanatlı Broiler yetiştiriciliği sözleşmeli üretim sistemine göre yapılmakta olup, ilimizde entegre üretim tesisleri bulunmaktadır.

HAYVANSAL ÜRETİM

İlimiz genelinde 724.489 ton Süt, 338.757 ton Tavuk Eti, 48.693 ton kırmızı et, 2.480 ton Bal, 972.818.000 adet Yumurta üretilmiştir.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
Namaz Vakti 02 Haziran 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:35
Öğle 13:12
İkindi 17:08
Akşam 20:38
Yatsı 22:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü