Ayvalık sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları satışa çıkarıldı. Yeni mahalledeki toplam 24 adet konut alanının ihalesi 31 Mayısta.

İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN YERLER VE FİYATLARI

ayvalik-satilik-arsalar

İHALE TARİHİ VE YERİ :

31/05/2023  tarihinde Çarşamba günü. saat: 10:00’da sırasıyla, Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 150/17 Ayvalık/ BALIKESİR Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi salonunda yapılacaktır.


İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

(İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,)

Gerçek Kişi Olması Halinde

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu ) (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

2. Tebligat için adres beyanı, İkametgah, (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

3. İmza Beyannamesi, (2023 yılı içinde alınmış)

4. Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kaydının bulunması halinde ilgili Mahkeme Kararı) Tüzel Kişi Olması Halinde

5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

Satış bedelinin ödenmesi:

Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir 2.000,00TL (İki bin lira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisinden verilecektir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. İhale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır. İhale en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı en az 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşırsa 10. Tur artırımından sonra komisyon uygun gördüğü aşamada tur sayısı kadar artırımın akabinde isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.

Editör: Macit ERMİŞ