Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi’nde, Sefaköy  mevkiinde 3 veya 4 katlı yapıların bulunduğu bölgeye, 14 katlı bir yapı yükseliyor. Mahalle sakinlerinin ‘ikiz kuleler’ adını verdiğ, İnşaat şirketinin "Tepenin Kuleleri" diye pazarladığı yapıyla ilgili İdari dava açılmıştı. Çevresinde başka bir örneği bulunmayan yapının kabası bitmiş durumda. Net İnşaat’a ait yapının yeşil alanda inşa edildiği iddiasıyla Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, Karesi ve Büyükşehir Belediyeleri davalı konumunda. Mahkeme, hukuka aykırılık ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağına hükmetti ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

KARESİ’ye bağlı Maltepe Mahallesi 11658 ada, 3 parselde yapımı devam eden 14 katlı iki bloktan oluşan inşaatla ilgili Balıkesir 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Maltepe Mahallesi’nde ikamet eden  bir vatandaşın, bölgedeki parsellere 3-4 kata kadar inşaat ruhsatı verilmesine karşın, Net İnşaat’a ait binaya 14 kat ruhsat verilmesi gerekçesiyle İdare Mahkemesi’nde açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, söz konusu işlemle ilgili hukuka aykırılık tespit ederken, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağına hükmetti. 24 Nisan 2024 tarihli duruşmada mahkeme, “hukuka aykırı olduğu anlaşılan dava konusu imar planlarının ve planlara dayalı olarak verilen yapı ruhsatlarının tatbiki halinde telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır” dedi.

YENİ BAŞKAN MESUT AKBIYIK NE DEMİŞTİ?

KARESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ DAVALI

Söz konusu davada Karesi ve Büyükşehir Belediyeleri davalı konumunda. Yürütmenin iptali istemiyle açılan davada, davacı vatandaşın iptal talebi şöyleydi:

“Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Maltepe Mahallesi, 21067 Sokaktaki Eymen Kent Sitesinde ikamet eden ve site yöneticisi olan davacı tarafından, aynı mahallede bulunan 11658 ada, 3 parsel için tanzim edilen 23.01.2023 tarih ve K2607/A sayılı ve 23.01.2023 tarih ve K2607/B sayılı yapı ruhsatları ile bu ruhsatların dayanağı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/06/2017 tarih ve 777 sayılı kararı ile onaylanan Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Kuzey-Batı Karesi Geliştirme Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planının ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Kent Merkezi) 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının; dava konusu parsele 14 kat ruhsat verildiği ancak çevresindeki parsellere 3-4 kat ruhsat verildiği, inşaatın 15 metre uzağında benzin istasyonu bulunduğu, bölgedeki tek yeşil alan olduğu, diğer site sakinlerinin güneşten faydalanmasının engelleneceği, projenin altından ana su hattı geçtiği ileri sürülerek iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.”

Tepenin Kuleleri

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAVUNMASI: KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi açılan davayla ilgili yaptığı savunmada, söz konusu inşaatla ilgili imar planları ve gerekli izinlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediyesi’nce İdare Mahkemesi’ne verilen savunma özeti şöyle:

“Usule ilişkin olarak, davanın süresinde açılmadığı, husumet yönünden işlemlerde dahli olmadığı davanın Karesi Belediye Başkanlığının husumeti ile görülmesi gerektiği; esasa ilişkin olarak, dava konusu Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile Karesi (Kuzeybatı) İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (e) maddesi uyarınca; ilgili tüm kamu kurum ve kuruşların görüş ve önerileri alınarak ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde hazırlandığı, dolayısıyla müvekkil idare aleyhine haksız ve hukuki mesnetten yoksun olarak açılan davanın diğer nedenler yanında bu nedenle de yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.”


KARESİ BELEDİYESİ’NE GÖRE ŞEHİRCİLİK VE PLANMA ESASLARINA AYKIRI BİR DURUM YOK!

Aynı davada davalı konumundaki Karesi Belediyesi’nin İdare Mahkemesi’ne yaptığı savunmada ise iş ve işlemlerin Büyükşehir Belediyesi’nce yürütüldüğü öne sürülüyor. Karesi Belediyesi’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddini istediği savunmasında şu ifadeler yer alıyor:

“Usule ilişkin olarak, davanın süresinde açılmadığı, davacının hukuki menfaatinin bulunmadığı, işlemlerin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğü; esasa ilişkin olarak, yapılan planlama öncesi analiz çalışmaları sonucunda, toplanan veriler ışığında yerleşime uygun olmayan bir alanın yerleşime açılması esas olarak mümkün olmadığı, dava konusu inşaat ruhsatı verme işlemi kesinleşmiş imar planlarına dayanmakta olup dava konusu işlemin sebep unsuru hukuka uygun olduğu, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli şehir planları yapılırken tüm incelemeler, teknik araştırmalar yapılarak imara izin verildiği, davacının iddia ettiği gibi dava konusu yerin altından ana su hattı geçmediği, belirli mevzuat hükümlerine uyarak da benzin istasyonları civarında yapılaşmaya engel hiçbir husus olmadığı, dava konusu inşaat ruhsatı verilirken, imar planına aykırılığa neden olacak hususların olmamasına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kriterinin yanı sıra imar planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın niteliği ve çevrenin korunması gibi olgulara da dikkat edildiği, iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmadığı, verilen ruhsat, yapılan parselasyon işlemleri imar planlarına, hukuka, mevzuata tamamen uygun olduğu,

Tepenin Kuleleri 12

ayrıca bahse konu inşaat ruhsatının iptali için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/363 E sayılı dosyası ile yürütmeyi durdurma istemli başka bir dava açılmış olup mahkeme yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş ve dava devam ettiği ileri sürülerek yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.”

Balıkesir'de konut satışı krize rağmen hız kesmedi Balıkesir'de konut satışı krize rağmen hız kesmedi

MAHKEME: “TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

Mahkemece tayin edilen bilirkişi heyetinin hazırladığı ayrıntılı teknik raporda ise davaya konu taşınmazla ilgili “3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklere ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, dolayısıyla kamu yararına uygun ve uygulanabilir olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadesi yer alıyor.

Balıkesir 1. Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi ise şöyle: 

Tepenin Kuleleri Net Insaat

“23.01.2023 tarih ve K2607/A sayılı ve 23.01.2023 tarih ve K2607/B sayılı yapı ruhsatları yönünden yapılan değerlendirmede; dava konusu yapı ruhsatlarına dayanak 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının yukarıda yer verilen gerekçelerle hukuka uygun bulunmadığı anlaşıldığından; hukuka aykırılığı yargı kararları ile saptanarak iptaline karar verilen imar planına dayalı olarak düzenlenen dava konusu yapı ruhsatlarında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan, hukuka aykırı olduğu anlaşılan dava konusu imar planlarının ve planlara dayalı olarak verilen yapı ruhsatlarının tatbiki halinde telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (7) gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 29/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Derleme: Hidayet Hayat | Kaynak: Politikam

Editör: Haber Merkezi