Tarihçilere göre yıl 1299 Osmanlı Devleti kuruluyor, kuruluş, gelişme, yükseliş, duraklama dönemleri derken gerileme dönemi 238 yıl sürüyor.

Cihan harbi sonrası Osmanlı Devleti zamanın sömürgeci devletleri tarfından paylaşılıyor. Çakal sürüleri gibi İngilizi, italyanı, Fransızı, Yunanı herbiri bir taraftan parça koparma derdinde.

19 Mayıs 1919'da Türkün güneşi küllerinden tekrar Samsun'dan doğuyor. Havza genelgesi, (28Mayıs1919) Amasya genelgesi (22 Haziran 1919) Erzurum Kongresi 23-7 Temmuz 1919), Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919), Amasya görüşmeleri 22 ekim 1919), Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919) ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı 23 Nisan 1920).

Bugün dünyada eşi benzeri bulunmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edilişiyle ilgili Nutuk'ta şöyle bahsediyor Mustafa Kemal;

".... Meclis'in açılmasında acele ediyordum. Nihayet, gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek Meclis'in, Nisanın 23' üncü Cuma günü açılmasınakarar verdik.

Bu karar üzerine, 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yaptığım tebligat metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından aynen bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum."

Kolordu ve Tümen komutanlıklarına, Valiliklere, Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Hey'etlerine, Belediye Başkanlıklarına "çok acil" koduyla gönderilen 6 maddelik telgraf metninin ilk maddesi  "Tanrının lütfuyla Nisanın 23' üncü Cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır." ifadelerini içeriyor ve geri kalan maddeleri şöyle devam ediyordu: 

2 - Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Câmi-i Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarındanda feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Câmi-i Şerîf'ten başlayarak Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı'nca askerî birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.

3 - Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretleri'nin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerîf'in son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonra Meclis'in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4 - Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde kilde Hatm-i Şerîfler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken, Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimiz'in yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Millî Mücadele'nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydanâ gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi'nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra, Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı vilâyetlerinin her tarafında, hükûmet konağına gelinerek Meclis'in açılmasından dolayı resmî tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerîf okunacaktır.

5 - Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, sür'atle en ücra köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün teşkilât ve kuruluşlanna ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

6 - Yüce Tanrı'dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.

Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatanlar, diğer maddelere bakınız, ben lafı fazla uzatmayayım.

İlki 1927'de ilan edilen Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı

Tarihte ilk ve tek bir liderin çocuklara bayram ilan etmesi! Bu ne büyük bir öngörüdür!

Peki biz bunu dünyaya nasıl ve ne kadar tanıtıp feyzinden ülkemizi yararlandırıyoruz devlet olarak. 

Yeterli mi?

Bu sorunun cevabını size bırakıyorum!